.01

Proces sprzedaży/najmu

— Zasady sprzedaży lokali:

 

Zasadniczo proces sprzedaży lokali regulować będą ogólne warunki sprzedaży lokali, które zostały podjęte w formie zaprotokołowanej notarialnie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki. Wszelkie zmiany i modyfikacje postanowień zawartych w ogólnych warunkach sprzedaży lokali, mogą zostać dokonane wyłącznie na skutek uzgodnienia pomiędzy Klientem i Spółką szczegółowych warunków sprzedaży lokali, które wymagać będą dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

 

Dokumenty, o których mowa poniżej, mają być w tym zakresie traktowane jako wzajemnie objaśniające się, również w stosunku do ogólnych warunków sprzedaży lokali, zaś dla celów interpretacyjnych będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: (a) umowa ostateczna, (b) umowa przedwstępna, (c) szczegółowe warunki sprzedaży lokali (o ile występują), (d) ogólne warunki sprzedaży lokali, (e) umowa rezerwacji (o ile występuje).

 

1) Umowa przedwstępna.

 

Spółka zawierać będzie z Klientem w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu w Budynku A lub Budynku B oraz sprzedaż lokalu i przeniesienie jego własności na rzecz Klienta, w stanie wolnym od obciążeń, z zastrzeżeniem obciążenia dozwolonego oraz obciążeń permanentnych (szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe do uzyskania od Spółki lub osoby upoważnionej), za zapłatą ustalonej ceny sprzedaży lokalu. Przedmiotem umowy przedwstępnej będzie również ustanowienie prawa do korzystania z zielonego tarasu, za zapłatą wynagrodzenia z tego tytułu, jeżeli stanowić on będzie element inwestycji funkcjonalnie połączony z lokalem; sprzedaż zielonego tarasu w takim wypadku stanowić będzie obligatoryjny element umowy przedwstępnej i umowy ostatecznej. Przedmiotem umowy przedwstępnej może być także zapewnienie jednego z praw do korzystania z miejsca parkingowego w podziemnej hali garażowej, za wynagrodzeniem w określonej wysokości ryczałtowej.

 

Umowa przedwstępna obejmować będzie także: (a) harmonogram wpłat poszczególnych rat ceny sprzedaży, (b) wskazanie nieprzekraczalnego terminu (daty kalendarzowej), w której zostanie zawarta umowa ostateczna, a ponadto (c) integralną częścią umowy przedwstępnej będzie załącznik z graficznym oznaczeniem lokalu na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku i jego rozkładu oraz położenia zielonego tarasu i miejsca parkingowego (o ile będą one przedmiotem umowy przedwstępnej).

 

2) Umowa ostateczna.

 

Na mocy umowy ostatecznej i w wykonaniu umowy przedwstępnej Spółka dokona ustanowienia odrębnej własności lokalu i jednocześnie sprzeda Klientowi lokal, którego dotyczyła umowa przedwstępna, w stanie wolnym od obciążeń, z zastrzeżeniem obciążeń permanentnych (szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe do uzyskania od Spółki lub osoby upoważnionej) oraz ustanowi na rzecz Klienta prawo do korzystania z zielonego tarasu i miejsca parkingowego (jeżeli będą przedmiotem umowy przedwstępnej), a Klient odpowiednio lokal oraz prawa te kupi; z własnością lokalu, względnie również miejsca parkingowego, związany będzie udział w częściach wspólnych.

 

Do ustanowienia odrębnej własności lokalu i zawierania umów ostatecznych będzie z przyczyn technicznych i organizacyjnych dochodzić sukcesywnie, zaś kolejność zawierania umów przedwstępnych, lub jakiekolwiek inne okoliczności dotyczące poszczególnych lokali lub Klientów nie mają wpływu na kolejność zawierania umów ostatecznych.

 

— Sposób kalkulacji ceny:

 

Cena sprzedaży lokalu zostanie w umowie przedwstępnej wskazana poprzez podanie podstaw do jej określenia, którymi będą:

 

a) iloczyn ceny jednostkowej sprzedaży lokalu oraz powierzchni lokalu,

b) iloczyn 50% ceny jednostkowej sprzedaży lokalu oraz powierzchni antresoli,

c) iloczyn 15% ceny jednostkowej sprzedaży lokalu oraz powierzchni loggi/tarasu.

 

Suma wartości wskazanych powyżej da wartość, która stanowić będzie cenę sprzedaży lokalu. Cena sprzedaży miejsca parkingowego jest ustalona ryczałtowo i wynosi 30.000 PLN brutto.

 

Wysokość ceny sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży miejsca parkingowego, niezależnie od możliwej zmiany współczynników branych pod uwagę przez Spółkę przy jej kalkulacji, nie ulegnie zwiększeniu w przypadku zmiany czynników ją kształtujących (zmiany stawek podatku VAT, inflacja, itp. pozostają bez wpływu na cenę brutto).

 

— Harmonogram płatności:

 

Harmonogram do uzgodnienia z Klientem Spółki.

 

— Zasady przyznawania upustów od ceny sprzedaży lokalu:

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie możliwe do uzyskania od Spółki lub osoby upoważnionej.

 

— Zasady najmu lokali:

 

1) Umowa najmu.

 

Nowa Sienna zawierać będzie z Klientem w zwykłej formie pisemnej umowy najmu, na mocy których Nowa Sienna odda Klientowi w najem pomieszczenia znajdujące się w lokalach o funkcji biurowej, na warunkach określonych w ogólnych warunkach najmu lokali (ustanowionych uchwałą Zarządu Nowej Siennej), względnie w pozostałej dokumentacji składającej się na dokumentację kontraktową. Jeżeli Klient zaakceptuje warunki najmu zaproponowane przez Nową Sienną w ofercie, z zastrzeżeniem negocjacji, które mogą nastąpić po doręczeniu oferty, Klient sporządzi list zatwierdzający podsumowujący porozumienie osiągnięte przez strony, z możliwym zastrzeżeniem zawarcia umowy najmu na podstawowych warunkach zawartych w liście zatwierdzającym.

 

Przedmiotem umowy najmu może być także m.in.: (a) zapewnienie jednego z praw do korzystania z miejsca parkingowego w podziemnej hali garażowej Budynku B, za wynagrodzeniem w określonej wysokości ryczałtowej, (b) ustanowienie prawa do korzystania z części wspólnych, za zapłatą wynagrodzenia z tego tytułu, jeżeli stanowić on będzie element Inwestycji B funkcjonalnie połączony z lokalem o funkcji biurowej oraz (c) zakres i finansowanie przez strony prac wykończeniowych w wynajmowanych pomieszczeniach.

 

— Sposób kalkulacji czynszu najmu:

 

Płatności miesięczne z tytułu najmu lokalu o funkcji biurowej zostaną w umowie najmu wskazane poprzez podanie podstaw do jej określenia, którymi będą:

 

a) iloczyn czynszu podstawowego lokalu oraz powierzchni lokalu,

b) iloczyn 50% czynszu podstawowego lokalu oraz powierzchni antresoli,

c) iloczyn opłaty za parkowanie i liczby miejsc parkingowych oddanych każdocześnie do dyspozycji Klienta,

d) iloczyn opłaty eksploatacyjnej i serwisowej, związanych z udziałem w bieżących kosztach eksploatacyjnych i serwisowych Budynku B oraz powierzchni lokalu.

 

Suma wartości wskazanych powyżej da wartość, która stanowić będzie płatność miesięczną z tytułu najmu lokalu o funkcji biurowej.

.01.1